Otthon Vitál Egészségbiztosítás


Melyik biztosító termékről van szó? 


CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.


Mire terjed ki a biztosítás?


 1. 7/24 orvosi call center szolgáltatás: a biztosított megbetegedése esetén nyújtott telefonos, orvosi tanácsadás
 2. Járóbeteg szakellátás megszervezése: a biztosított megbetegedése esetén (ellátás költségét a biztosított fizeti)
 3. Második orvosi vélemény szolgáltatás: a biztosított súlyos betegségére vonatkozó, orvosi tárgyú kérdés alapján nemzetközi orvosszakértő által készített orvosi távszakvélemény
 4. Fedezett járóbeteg szakellátások: a biztosított betegsége vagy balesete miatt szükségessé váló járóbeteg szakellátás, ezen belül
 • szakorvosi vizit,
 • diagnosztikai vizsgálatok,
 • labordiagnosztikai vizsgálatok,
 • ambuláns beavatkozások
 • és gyógyszerek felírása.
 1. A biztosító egészségügyi szolgáltató partnerei valamelyikénél megszervezi az ellátást, és az éves limit erejéig fedezi annak költségét.
 2. Fedezett képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (MR, CT, cardio-CT és PET-CT): a biztosított betegsége vagy balesete miatt, további gyógyulásához szükséges MR, CT, cardio-CT és PET-CT vizsgálatok megszervezése és finanszírozása. A biztosító egészségügyi szolgáltató partnerei valamelyikénél megszervezi a vizsgálatot, és az éves limit erejéig fedezi annak költségét.
 3. Fedezett egynapos sebészeti beavatkozások: a biztosító egészségügyi szolgáltató partnerei valamelyikénél megszervezi az ellátást, és az éves limit erejéig fedezi annak költségét.
 4. Biztosítási támogatás kritikus betegség esetén: az általános és különös feltételek 2. számú mellékletében felsorolt 25 különböző kritikus betegség, illetve orvosi beavatkozás valamelyikének bekövetkezése esetén a biztosító a biztosítási összeget fizeti ki.

Hol lehet a szolgáltatási igényt bejelenteni?


A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 15 munkanapon belül be kell jelenteni:

 • kritikus betegségekre kiterjedő biztosítási támogatás kivételével kizárólag telefonon, az ellátásszervező call centerén keresztül (+36-1-461-15-98);
 • kritikus betegség esetében a szolgáltatási igénybejelentő formanyomtatvány biztosítónak történő elküldésével (levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 177, e-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu, fax: +36-1-247-20-21). A bejelentés során a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését.

Hol és mikor érvényes a biztosítás?


A biztosító kockázatviselése a nap 24 órájában, a Föld teljes területén bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. A biztosító szolgáltatásait Magyarország területén nyújtja.


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A havi díj minden hónap első napján esedékes és a szerződő részére kell megfizetni, a szerződő által kiállított számlán, az energiaszolgáltatási díjjal együtt. A biztosítás első díja a kockázatviselés első hónapjának 1. napján esedékes.


Milyen általános kockázatkizárások vannak?


 • a kockázatviselés kezdete előtt már fennálló bármely tünet, betegség, sérülés vagy maradandó károsodás
 • a kockázatviselés ideje alatt bekövetkező olyan biztosítási esemény, ami előzménybetegséggel ok-okozati összefüggésbe hozható
 • azok a biztosítási események, melyek összefüggésbe hozhatók a biztosított szándékos, önmagának okozott kárral
 • az atomenergia, illetve az ionizáló sugárzás hatásával összefüggő biztosítási események
 • a biztosított alkoholos (0,8 ezrelék vagy ennél magasabb véralkohol szint) állapotával, bódító-, kábító- vagy hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztásával, toxikus anyagok rendszeres szedése miatti függőségével összefüggésben következő biztosítási esemény
 • az a biztosítási esemény, ami nem szakvégzett és szakképzett orvos általi kezeléssel össszefüggésben következett be, vagy olyan, orvos által végzett gyógykezelés során, amelynél nem tartották be az orvosszakmai előírásokat
 • kozmetikai célú, plasztikai sebészeti beavatkozásokkal és kórházi ápolással, valamint az orvosilag nem indokolt műtétekkel, kórházi ápolásokkal és gyógyító eljárásokkal összefüggésben bekövetkező biztosítási események
 • az a biztosítási esemény, amely a biztosított vezetői engedély vagy más szükséges hatósági engedély nélküli járművezetésével okozati összefüggésben következett be
 • felkelésben, lázadásban, zavargásban, terrorcselekményben, háborúban, harci cselekményben, idegen hatalom ellenséges cselekedetében, kormány elleni puccsban vagy puccskísérletben, zendülésben, polgárháborúban, forradalomban, tüntetésen, felvonulásban, sztrájkban, munkahelyi rendbontásban, határvillongásban való részvételből eredő biztosítási események

A kizárások teljes listáját az általános és különös feltételek 4. számú melléklete tartalmazza.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


 • Adott naptári hónap 15. napjáig megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a kockázatviselés kezdete a következő naptári hónap első napján 0 óra,
 • Adott naptári hónap 15. napja után megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a kockázatviselés kezdete a csatlakozási nyilatkozat hónapját követő második hónap első napján 0 óra.
 • Az utolsó biztosítási időszak annak a hónapnak az első napján 0 órakor kezdődik, amely hónapban a biztosító kockázatviselése megszűnik és ugyanannak a hónapnak az utolsó napján 24 óráig tart.
 • A biztosítás határozatlan időtartamra jön létre.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


 • A biztosított csoporthoz írásbeli, szóbeli (telefonon történő), vagy online csatlakozás esetén a biztosított csatlakozási nyilatkozatát a szerződő által küldött írásbeli
  visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napos határidőn belül azonnali hatállyal, a szerződőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, postai úton (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700) vagy e-mailben (ugyfelszolgalat@mvm.hu) visszavonhatja, amennyiben még nem vette igénybe a biztosítás valamely szolgáltatását. A nyilatkozat visszavonása esetén a biztosító adott biztosított vonatkozásában díjfizetést nem vár el.
 • A biztosítási fedezet ezen időszakot követően is bármikor felmondható az előző bekezdésben rögzített módon. Ez esetben a biztosító kockázatviselése és a díjfizetési kötelezettség a nyilatkozat kézhezvétele hónapját tartalmazó biztosítási időszak utolsó napján szűnik meg.

Mikor szűnik meg a biztosítási fedezet és ezzel a biztosító kockázatviselése?


 • a biztosítási szerződés szerződő vagy biztosító általi rendes felmondása esetén; abban az esetben, ha a szerződő vagy a biztosított elutasítja a biztosító díjmódosítási javaslatát;
 • a biztosítási díj esedékessége hónapjának utolsó napján, ha addig a szerződő a hátralékos díjat nem fizette meg;
 • a biztosított halálával;
 • ha a biztosított szerződővel kötött energia szolgáltatásra létrejött szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely a energia-szolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a szerződő és a biztosított energia szolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energia szolgáltatási szerződés tartalmát ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, ha a felek személye nem változik;
 • ha a biztosított és a szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási;
 • díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre;
 • a biztosítási csomagokhoz tartozó maximális szolgáltatási korhatár elérésekor;

A rettegett betegség szolgáltatás kockázatviselése adott biztosított vonatkozásában megszűnik továbbá a rettegett betegség szolgálatáshoz kapcsolódó biztosítási összeg kifizetésével.