Otthon Vitál egészségbiztosítás


Melyik biztosító termékről van szó? 


CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.


Mire terjed ki a biztosítás?


 1. 7/24 orvosi call center szolgáltatás: a biztosított megbetegedése esetén nyújtott telefonos, orvosi tanácsadás
 2. Járóbeteg szakellátás megszervezése: a biztosított megbetegedése esetén (ellátás költségét a biztosított fizeti)
 3. Második orvosi vélemény szolgáltatás: a biztosított súlyos betegségére vonatkozó, orvosi tárgyú kérdés alapján nemzetközi orvosszakértő által készített orvosi távszakvélemény
 4. Fedezett járóbeteg szakellátások: a biztosított betegsége vagy balesete miatt szükségessé váló járóbeteg szakellátás, ezen belül
 • szakorvosi vizit,
 • diagnosztikai vizsgálatok,
 • labordiagnosztikai vizsgálatok,
 • ambuláns beavatkozások
 • és gyógyszerek felírása.
 1. A biztosító egészségügyi szolgáltató partnerei valamelyikénél megszervezi az ellátást, és az éves limit erejéig fedezi annak költségét.
 2. Fedezett képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (MR, CT, cardio-CT és PET-CT): a biztosított betegsége vagy balesete miatt, további gyógyulásához szükséges MR, CT, cardio-CT és PET-CT vizsgálatok megszervezése és finanszírozása. A biztosító egészségügyi szolgáltató partnerei valamelyikénél megszervezi a vizsgálatot, és az éves limit erejéig fedezi annak költségét.
 3. Fedezett egynapos sebészeti beavatkozások: a biztosító egészségügyi szolgáltató partnerei valamelyikénél megszervezi az ellátást, és az éves limit erejéig fedezi annak költségét.
 4. Biztosítási támogatás kritikus betegség esetén: az általános és különös feltételek 2. számú mellékletében felsorolt 25 különböző kritikus betegség, illetve orvosi beavatkozás valamelyikének bekövetkezése esetén a biztosító a biztosítási összeget fizeti ki.

Hol lehet a szolgáltatási igényt bejelenteni?


A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 15 munkanapon belül be kell jelenteni:

 • kritikus betegségekre kiterjedő biztosítási támogatás kivételével kizárólag telefonon, az ellátásszervező call centerén keresztül (+36-1-461-15-98);
 • kritikus betegség esetében a szolgáltatási igénybejelentő formanyomtatvány biztosítónak történő elküldésével (Levelezési cím: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 1476 Budapest, Pf. 325, e-mail: mvm@cig.eu, fax: +36-1-247-20-21). A bejelentés során a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését.

Hol és mikor érvényes a biztosítás?


A biztosító kockázatviselése a nap 24 órájában, a Föld teljes területén bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. A biztosító szolgáltatásait Magyarország területén nyújtja.


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A havi díj minden hónap első napján esedékes és a szerződő részére kell megfizetni, a szerződő által kiállított számlán, az energiaszolgáltatási díjjal együtt. A biztosítás első díja a kockázatviselés első hónapjának 1. napján esedékes.


Milyen általános kockázatkizárások vannak?


 • a kockázatviselés kezdete előtt már fennálló bármely tünet, betegség, sérülés vagy maradandó károsodás
 • a kockázatviselés ideje alatt bekövetkező olyan biztosítási esemény, ami előzménybetegséggel ok-okozati összefüggésbe hozható
 • azok a biztosítási események, melyek összefüggésbe hozhatók a biztosított szándékos, önmagának okozott kárral
 • az atomenergia, illetve az ionizáló sugárzás hatásával összefüggő biztosítási események
 • a biztosított alkoholos (0,8 ezrelék vagy ennél magasabb véralkohol szint) állapotával, bódító-, kábító- vagy hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztásával, toxikus anyagok rendszeres szedése miatti függőségével összefüggésben következő biztosítási esemény
 • az a biztosítási esemény, ami nem szakvégzett és szakképzett orvos általi kezeléssel össszefüggésben következett be, vagy olyan, orvos által végzett gyógykezelés során, amelynél nem tartották be az orvosszakmai előírásokat
 • kozmetikai célú, plasztikai sebészeti beavatkozásokkal és kórházi ápolással, valamint az orvosilag nem indokolt műtétekkel, kórházi ápolásokkal és gyógyító eljárásokkal összefüggésben bekövetkező biztosítási események
 • az a biztosítási esemény, amely a biztosított vezetői engedély vagy más szükséges hatósági engedély nélküli járművezetésével okozati összefüggésben következett be
 • felkelésben, lázadásban, zavargásban, terrorcselekményben, háborúban, harci cselekményben, idegen hatalom ellenséges cselekedetében, kormány elleni puccsban vagy puccskísérletben, zendülésben, polgárháborúban, forradalomban, tüntetésen, felvonulásban, sztrájkban, munkahelyi rendbontásban, határvillongásban való részvételből eredő biztosítási események

A kizárások teljes listáját az általános és különös feltételek 4. számú melléklete tartalmazza.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


 • Adott naptári hónap 15. napjáig megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a kockázatviselés kezdete a következő naptári hónap első napján 0 óra,
 • Adott naptári hónap 15. napja után megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a kockázatviselés kezdete a csatlakozási nyilatkozat hónapját követő második hónap első napján 0 óra.
 • Az utolsó biztosítási időszak annak a hónapnak az első napján 0 órakor kezdődik, amely hónapban a biztosító kockázatviselése megszűnik és ugyanannak a hónapnak az utolsó napján 24 óráig tart.
 • A biztosítás határozatlan időtartamra jön létre.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


 • A biztosított csoporthoz írásbeli, szóbeli (telefonon történő), vagy online csatlakozás esetén a biztosított csatlakozási nyilatkozatát a szerződő által küldött írásbeli
  visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napos határidőn belül azonnali hatállyal, a szerződőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, postai úton (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700) vagy e-mailben (ugyfelszolgalat@mvm.hu) visszavonhatja, amennyiben még nem vette igénybe a biztosítás valamely szolgáltatását. A nyilatkozat visszavonása esetén a biztosító adott biztosított vonatkozásában díjfizetést nem vár el.
 • A biztosítási fedezet ezen időszakot követően is bármikor felmondható az előző bekezdésben rögzített módon. Ez esetben a biztosító kockázatviselése és a díjfizetési kötelezettség a nyilatkozat kézhezvétele hónapját tartalmazó biztosítási időszak utolsó napján szűnik meg.

Mikor szűnik meg a biztosítási fedezet és ezzel a biztosító kockázatviselése?


 • a biztosítási szerződés szerződő vagy biztosító általi rendes felmondása esetén; abban az esetben, ha a szerződő vagy a biztosított elutasítja a biztosító díjmódosítási javaslatát;
 • a biztosítási díj esedékessége hónapjának utolsó napján, ha addig a szerződő a hátralékos díjat nem fizette meg;
 • a biztosított halálával;
 • ha a biztosított szerződővel kötött energia szolgáltatásra létrejött szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely a energia-szolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a szerződő és a biztosított energia szolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energia szolgáltatási szerződés tartalmát ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, ha a felek személye nem változik;
 • ha a biztosított és a szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási;
 • díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre;
 • a biztosítási csomagokhoz tartozó maximális szolgáltatási korhatár elérésekor;

A rettegett betegség szolgáltatás kockázatviselése adott biztosított vonatkozásában megszűnik továbbá a rettegett betegség szolgálatáshoz kapcsolódó biztosítási összeg kifizetésével.


Másnak is meg tudom igényelni a biztosítást?


Igen, Biztosított lehet továbbá az MVM Next ügyfelével egy háztartásban élő, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban megjelölt közeli hozzátartozója (házastársa, egyenes ági rokona, örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, örökbe fogadó, mostoha- és nevelőszülője, valamint a testvére), illetve a Szerződő ügyfelének élettársa, továbbá az élettárs, házastárs gyermekei és az élettárs, házastárs szülei is, akiket felhatalmazása alapján a Szerződő ügyfele a csoportos biztosításba írásbeli, szóbeli vagy online csatlakozási nyilatkozattal Biztosítottként bejelent, és akire vonatkozó biztosítási díjat a Szerződő megfizette. A Biztosított életkora a kockázatviselés kezdetekor legalább 3 hónap. A biztosított maximális kora a kockázatviselés kezdetekor: 

 • Standard egyéni és Standard családi csomag esetén: 75 év, 
 • Fókusz MINI csomag esetén: 65 év, 
 • Fókusz csomag esetén: 65 év, 
 • Exkluzív csomag esetén: 65 év.

Hozzátartozók biztosításba történő bevonásának nem feltétele, hogy az igénylő MVM Next-ügyfél is Biztosított legyen. A hozzátartozókat a csatlakozáskor szükséges a személyes adataikkal együtt megadni.


Milyen kérdésekkel hívhatom a 7/24 orvosi call center szolgáltatást?


Az orvosi tanácsadás keretében a biztosított a következőkről kaphat tájékoztatást magyar és angol nyelven: betegséggel, gyógykezeléssel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos kérdésekről, gyógyszerek összetételéről, alkalmazhatóságáról, mellékhatásáról, helyettesíthetőségéről, áráról, orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ügyeletekről, ügyeletes gyógyszertárakról, egészségügyi intézmények elérhetőségéről. A szolgáltatás során a call center által nyújtott információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem pótolják a személyes orvosi vizsgálatot.


Milyen feltételekkel vehetem igénybe a képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat?


A szolgáltatások megszervezésének és a biztosító költségvállalásának feltétele, hogy a Biztosított rendelkezzen az ellátásához szükséges (szak)orvosi beutalóval vagy javaslattal. A biztosító szolgáltatásának további feltétele, hogy az ellátásra vonatkozó igényt az ellátásszervező megalapozottnak minősítse.


Kell maszkot viselni a betegellátás során?


Az egészségügyi intézmények az aktuálisan érvényes járványügyi szabályozás szerint várják el a maszk használatát. Az egészségügyi intézmények az aktuálisan érvényes járványügyi szabályozás szerint várják el a maszk használatát.


Hol tudom igénybe venni a szolgáltatást?


Az ország minden megyéjében, közel 450 intézményben, 75 településen vannak partnereink, itt talál erről további információt. Az ország minden megyéjében, közel 450 intézményben, 75 településen vannak partnereink, itt talál erről további információt.


Az Adatkezelési nyilatkozatot hova kell küldenem? Elegendő e-mailben megküldeni?


Bármely szolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a Biztosított a rá vonatkozó, különleges (egészségi állapottal kapcsolatos) adatainak kezeléséről és az orvosi titoktartás alóli felmentésről szóló adatkezelési nyilatkozatát postai úton (levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 177), személyesen (1033 Budapest, Flórián tér 1.) vagy e-mailben (mvm@cig.eu; szkennelt és fotózott másolat is megfelelő) az első kárbejelentés előtt a Biztosítóhoz eljuttassa. Ennek hiányában a Biztosító és az ellátásszervező szolgáltatást nem teljesít. Bármely szolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a Biztosított a rá vonatkozó, különleges (egészségi állapottal kapcsolatos) adatainak kezeléséről és az orvosi titoktartás alóli felmentésről szóló adatkezelési nyilatkozatát postai úton (levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 177), személyesen (1033 Budapest, Flórián tér 1.) vagy e-mailben (mvm@cig.eu; szkennelt és fotózott másolat is megfelelő) az első kárbejelentés előtt a Biztosítóhoz eljuttassa. Ennek hiányában a Biztosító és az ellátásszervező szolgáltatást nem teljesít.