Utasbiztosítás

Melyik biztosító nyújtja a biztosítást?


CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfeleinek biztosítási védelme céljából létrehozott csoportos utasbiztosításról van szó, amelyben a biztosítási fedezetek biztosítási csomagonként eltérők lehetnek. A Biztosító a Biztosított személyét vagy vagyontárgyait külföldön ért káresemény kapcsán nyújt szolgáltatást.


Kik lehetnek Biztosítottak?


A 18. életévét betöltött és 71. életévét be nem töltött természetes személy ügyfelei. Családi módozat esetén a Biztosított élettársa vagy házastársa és 18 év alatti vér szerint-, nevelt és örökbefogadott gyermeke (továbbiakban együttesen: családtagok) is Biztosított.
A Biztosított családtagjai csak abban az esetben minősülnek Biztosítottnak, és válnak jogosulttá a Biztosító szolgáltatásaira, ha a személyükben, illetve vagyontárgyaikban bekövetkezett károsodást a Biztosítottal együtt tett külföldi utazás során szenvedik el.


Mire terjed ki a biztosítás?


Az utazással kapcsolatban felmerült főbb kockázatok a bekövetkezett kár mértékéig, de maximum a következő limitösszegig az alábbiak szerint:
 
A fedezetek teljes körű felsorolása az utasbiztosítási feltételekben, illetve a szolgáltatási táblázatban található. A fedezetek és szolgáltatási limitek eltérőek lehetnek.


Mire nem terjed ki a biztosítás?


Versenyszerű sportolás vagy edzés közben bekövetkezett káreseményekre.
Veszélyes vagy extrém sport közben bekövetkező károkra (pl. búvárkodás 40 m alatt, pályán kívüli síelés, snowboardozás, autó-motor sportversenyek, szikla-, fal- és hegymászás stb.).
Háborús, polgárháborús cselekménnyel, harci eseménnyel, felkeléssel, lázadással, zavargással közvetlen összefüggésben bekövetkezett események,
Külföldön fizikai munkavégzés következtében bekövetkezett munkahelyi balesetre.
A személyiségi jog megsértéséből eredő károkra.
Ha a gépjármű vezetője az adott jármű kategóriára érvényes gépjárművezetői engedély nélkül vezetett,
A kizárások teljes körű felsorolása a biztosítási feltételekben található.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


A biztosítás nem terjed ki az egészségügyi ellátás költségeire, amennyiben a Biztosított vagy a Szerződő a biztosítási eseményt annak bekövetkezését követő 48 órán belül neki felróható okból a Biztosítónak nem jelenti be, a szükséges felvilágosítást nem adja meg, vagy a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését nem teszi lehetővé, és emiatt a Biztosító kötelezettségének teljesítése szempontjából lényeges körülmény kideríthetetlenné válik.
Gépkocsi lezárt csomagteréből történő lopás esetén a Biztosító a reggel 06 és este 22 óra között bekövetkezett káreseményekre nyújt fedezetet.
Esetleges terrorcselekmények következtében felmerült káresemények esetén a Biztosító csökkentett térítést alkalmazhat. 
Műszaki cikkek légi szállítása során bekövetkezett káresemények esetén a Biztosító mentesül a kártérítés alól.
Baleset miatti szemüvegpótlást a Biztosító maximum 150 euróig térít.
A korlátozások teljes körű felsorolása az utasbiztosítási feltételekben, illetve a szolgáltatási táblázatban található.


Hol érvényes a biztosításom?


A biztosító kockázatviselése a következő országokra terjed ki külöföldön (Magyarországon kívül): Európa (EGT országok + Svájc), Egyiptom, Törökország, Tunézia.
Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
A Szerződőt, illetve a Biztosítottat:
a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
a szerződés tartama alatt változásbejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség terheli.


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítás havi rendszeres díjfizetésű, a biztosítási díjat a csatlakozási nyilatkozat megtétele után a gázszámlán az energiaszolgáltatási díjjal együtt kell megfizetni.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A Biztosító kockázatviselése az egyes Biztosítottakra vonatkozóan, a Biztosítottnak a biztosítási szerződéshez történő csatlakozásának időpontjától függően:

 • adott naptári hónap 15. napjáig megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozási nyilatkozat megtételének hónapját követő hónap első napján 0 óra;
 • adott naptári hónap 15. napja után megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozási nyilatkozat megtételének hónapját követő második hónap első napján 0 óra.

Az egyes Biztosítottakra vonatkozóan a biztosítási időszak 1 hónap. Az első biztosítási időszak a kockázatviselés kezdetétől a kockázatviselés kezdete naptári hónapjának utolsó napjáig tart. Az utolsó biztosítási időszak annak a hónapnak az első napján 0 órakor kezdődik, amely hónapban a Biztosító kockázatviselése megszűnik, és ugyanannak a hónapnak az utolsó napján 24 óráig tart. 
A Biztosító kockázatviselése egy adott külföldi utazás tekintetében Magyarország határának átlépése pillanatában kezdődik, és Magyarország területére való ismételt belépésig tart azzal a további feltétellel, hogy az egyszeri, biztosítással fedezett külföldön tartózkodás ideje (biztosítói kockázatviselés terjedelme) 30 napban maximalizált.


Hogyan szüntethetem meg a biztosítást?


Az utasbiztosítási jogviszony és ezzel a Biztosítónak az adott Biztosított vonatkozásában fennálló kockázatviselése megszűnik:

 • a Biztosított halálakor a Biztosított halála napján;
 • a Biztosított 71. életévének betöltése napján
 • ha az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. vagy a Biztosító felmondja a csoportos utasbiztosítási szerződést, és erről a tényről az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. írásban tájékoztatja a Biztosítottakat;
 • a biztosítási időszak utolsó napján 24 órakor, ha az MVM Csoportos Utasbiztosítás hatálya alatt Ön egy másik csomagra szóló újabb MVM Csoportos Utasbiztosítást igényel;
 • ha a Biztosítottnak a Szerződővel az energiaszolgáltatásra létrejött szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási helyet az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolják, a megszűnés/kikapcsolás hatálynapja hónapjának utolsó napján;
 • ha a Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetve lesz a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérőt szerelnek fel, a megszűnés, szüneteltetés, illetve az előre fizetős mérő felszerelésének hónapja utolsó napján;
 • a felmondó nyilatkozat kézhezvételét követő biztosítási időszak végére rendes felmondással, a Biztosítottnak a Szerződő MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-hez intézett írásbeli (e-mailben az ugyfelszolgalat@mvm.hu címre vagy postai úton) felmondónyilatkozatával, mely esetén a biztosítási jogviszony a felmondónyilatkozat kézhezvételét követő biztosítási időszak utolsó napján 24 órakor szűnik meg;
 • díjfizetés hiányában az utolsó díjjal rendezett hónapra visszamenőleges hatállyal;
 • családi csomag esetén amennyiben a Biztosítottá válás feltételei nem állnak fenn;
 • távértékesítés keretében tett csatlakozási nyilatkozat esetén a Biztosított (jelen bekezdés alkalmazásában: Fogyasztó) azonnali hatályú felmondásával. A Távértékesítési tv. 6. § (9) b) pontja alapján a Fogyasztó a biztosítotti jogviszonyát a Biztosított csatlakozási nyilatkozatára küldött visszaigazoló levélnek és az azzal együtt megküldött Termékismertető, Ügyféltájékoztató, Távértékesítési tájékoztató, valamint Általános és különös utasbiztosítási feltételeknek, továbbá az Általános feltételek részeként az Adatkezelési tájékoztató és Biztosításközvetítői tájékoztató kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. A határidőn túl postára adott felmondó nyilatkozat esetén a Biztosító kockázatviselése adott Biztosított – Családi csomag esetén valamennyi, a csomagba bevont Biztosított – vonatkozásában a következő biztosítási időszak utolsó napján 24 órakor szűnik meg, és a biztosítási díj nem jár vissza.