Otthon Alkony kegyeleti biztosítás


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. lakossági ügyfeleinek kínál, élethosszig tartó csoportos kegyeleti biztosítás, mely alapján a Biztosító a Biztosított halála esetén teljesít szolgáltatást.


Mire terjed ki a biztosítás?


Biztosítási esemény a Biztosítottnak a kockázatviselés ideje alatt baleset vagy betegség miatt bekövetkezett halála.
A Biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási esemény típusa és bekövetkezésének a kockázatviselés kezdetéhez viszonyított időpontja alapján az alábbi összeget fizeti ki a Kedvezményezett részére:

Bekövetkezés időpontja a kockázatviselés kezdetéhez képest: 1–6. hónap

         Biztosítási esemény típusa: 

 • Baleseti eredetű: biztosítási összeg
 • Betegségi eredetű: várakozási idő, nincs szolgáltatás

Bekövetkezés időpontja a kockázatviselés kezdetéhez képest: 7–12. hónap

         Biztosítási esemény típusa: 

 • Baleseti eredetű: biztosítási összeg
 • Betegségi eredetű: befizetett díjak visszatérítése

Bekövetkezés időpontja a kockázatviselés kezdetéhez képest: 13. hónaptól

         Biztosítási esemény típusa: 

 • Baleseti eredetű: biztosítási összeg
 • Betegségi eredetű: biztosítási összeg

 

Választható biztosítási összegek:

 • 300 000 Ft
 • 500 000 Ft
 • 700 000 Ft

Amennyiben a Szerződő ügyfele és annak házastársa/élettársa is csatlakozik Biztosítottként a biztosítási szerződéshez, úgy mindkettőjükre ugyanaz a biztosítási összeg vonatkozik. Amennyiben a bekövetkező biztosítási esemény az Általános és Különös Feltételekben rögzített kizárt kockázat, a Biztosító a biztosítási esemény típusától és bekövetkezésének időpontjától függetlenül szolgáltatást nem teljesít.


Mire nem terjed ki a biztosítás?


A Biztosító kockázatvállalása nem terjed ki az alábbi esetekre:

 • terrorcselekményben, harci cselekményben való részvétel;
 • ittas állapottal (0,8 ezrelék vagy ennél magasabb véralkoholszint) vagy kábítószer,
 • kábító hatású anyag fogyasztásával okozati összefüggésben bekövetkező események;
 • ittas járművezetés;
 • járművezetés kábítószer vagy kábító hatású anyag hatása alatt;
 • atomenergia, illetve ionizáló sugárzás hatásával összefüggő biztosítási események;
 • a Biztosított HIV-(AIDS-)vírus-fertőzöttségével összefüggő események;
 • gépi erővel hajtott szárazföldi, légi, vízi járműben történő versenyzés, edzés következtében
 • bekövetkező események;
 • a repülő eszközök használatából eredő biztosítási eseményekre (kivéve polgári utasként
 • elszenvedett biztosítási esemény).

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


Mentesülés
A Biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha:

 • a Biztosított a Kedvezményezett szándékos magatartása következtében veszítette életét;
 • a Biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben vagy a csatlakozástól számított 2 éven belül elkövetett öngyilkossága következtében halt meg, függetlenül attól, hogy azt a Biztosított tudatzavarban követte el.
   

Várakozási idő
A betegségi eredetű biztosítási események vonatkozásában a Biztosító 6 havi várakozási időt köt ki, amely a kockázatviselés első napjától kezdődik. Ha a betegség eredetű biztosítási esemény a várakozási idő alatt következik be, a Biztosító szolgáltatást nem teljesít.
A Biztosító nem alkalmaz várakozási időt, ha a biztosítási esemény baleset következménye.


Hol érvényes a biztosításom?


A biztosítás a Föld valamennyi országában bekövetkezett biztosítási eseményre kiterjed.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?


 • Közlési és változásbejelentési kötelezettség.
 • Továbbhárított biztosítási díj megfizetése a Szerződő (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) részére.
 • Kedvezményezettként a biztosítási esemény bekövetkezése esetén kárbejelentési, ezzel kapcsolatosan felvilágosítási és információadási kötelezettség a Biztosító felé. A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a szolgáltatási igénybejelentő formanyomtatvány Biztosítónak történő elküldésével (levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 325, e-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu, fax: +36 1 247 2021).

Mikor és hogyan kell fizetnem?


A csoportos biztosítás díját a Biztosító részére a Szerződő fizeti meg. A Szerződő az általa megfizetett havi biztosítási díjnak a lakossági ügyfelére és/vagy annak házastársára/élettársára (mint Biztosítottakra) jutó részét továbbhárítja a biztosításhoz csatlakozó lakossági ügyfelére. A Szerződő a továbbhárításra kerülő díjrészt a lakossági ügyfelével kötött, energiaszolgáltatásra létrejött szerződéshez kapcsolódó energiaszolgáltatási számlával együtt számlázza ki.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A biztosítás határozatlan tartamú. A Biztosító kockázatviselése az egyes Biztosítottakra vonatkozóan élethosszig tart, figyelembe véve az Általános és Különös Feltételek 4) d) és e) rendelkezéseit is.

A kockázatviselés kezdete:

 • a csatlakozási nyilatkozat megtételének hónapját követő, a Szerződő lakossági ügyfelének a Szerződővel kötött, energiaszolgáltatásra létrejött szerződése szerinti első számlázási hónap első napjának 0 órája, de legkorábban a csatlakozási nyilatkozat megtételének hónapját követő második hónap első napjának 0 órája.

A Biztosító kockázatviselése megszűnik:

 • ha a Biztosítottnak a Szerződővel kötött, energiaszolgáltatásra létrejött szerződéses jogviszonya megszűnik;
 • ha a Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre;
 • a Biztosított halálának napján;
 • a biztosítási díj esedékességének hónapját követő hónap utolsó napján, ha a Biztosított addig a rá vonatkozó, hátralékos, továbbhárított biztosítási díjat nem fizette meg;
 • a csatlakozás Biztosított általi azonnali hatályú visszavonása vagy a biztosítás ügyfél általi rendes felmondása esetén.
 • a csoportos biztosítási szerződés Biztosító vagy Szerződő általi rendes felmondása esetén.

Hogyan szüntethetem meg a biztosítást?


A csatlakozás azonnali hatályú visszavonása 30 napon belül (kizárólag szóbeli és online csatlakozás esetén)
A csatlakozási nyilatkozat megtételét követően a Szerződő elektronikus írásbeli visszaigazolást küld lakossági ügyfelének arról, hogy a Biztosító kockázatviselése rá és/vagy házastársára/ élettársára kiterjed. A Biztosított csatlakozási nyilatkozatát a Szerződő által küldött visszaigazolás kézhezvételétől számított 30 (harminc) napos határidőn belül azonnali hatállyal, a Szerződőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, postai úton (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700) vagy e-mailben (ugyfelszolgalat@mvm.hu) visszavonhatja. Amennyiben a nyilatkozat visszavonása a kockázatviselés kezdetét követően történik, a kockázatviselés annak kezdetére visszamenőleges hatállyal szűnik meg. A nyilatkozat visszavonása esetén a Biztosító az adott Biztosított vonatkozásában díjfizetést nem vár el.

Rendes felmondás
Szóbeli és online csatlakozás esetén a csatlakozásról szóló visszaigazolás kézhezvételét követő 30 napon túl, illetve írásbeli csatlakozás esetén a csatlakozást követően a Biztosított kezdeményezheti a biztosítás rendes felmondását az csatlakozás azonnali hatályú visszavonásáról szóló részben rögzített módon.
A kockázatviselés rendes felmondás esetén az írásbeli felmondó nyilatkozat a Szerződőhöz történő beérkezésének hónapját tartalmazó biztosítási időszak utolsó napján szűnik meg.
Rendes felmondás esetén a biztosítási fedezet megszűnéséig fennáll a díjfizetési kötelezettség.