Általános fogalmak


Mi a biztosítási esemény? 


A Különös biztosítási feltételekben meghatározott, 

 • a Biztosított épületben, az ott használt eszközökben,
 • a Biztosított bankkártyájával, okmányaival és a biztosított épülethez tartozó kulcsokkal vagy 
 • a biztosított gépjárművel előforduló, 

a Biztosítási szerződési feltételek szerinti 

 • meghibásodások 
 • egyéb károsító események, továbbá 
 • a Különös biztosítási feltételek szerinti egyéb események, mint kockázati események.

Mi a biztosított épület?


A Biztosított által megnevezett ingatlan, amely az állandó vagy az értesítési címén található. Egy Biztosított egy ingatlant csak egyszer vonhat a biztosítás körébe.


Mi a biztosítási időszak?


Egy év, mely a naptári évhez igazodik.


Mennyi a biztosítási szerződés tartama?


A biztosítási szerződés határozatlan időtartamú. 


Mennyi a biztosítás díja?


A biztosítás rendszeres díjfizetésű, melynek fizetésére a Biztosított köteles. A biztosítás díja a kockázatviselés kezdetének napján, majd havonta, a kockázatviselés napjával naptárilag megegyező napon válik esedékessé, és az esedékesség napjától a következő esedékesség napját megelőző napig tartó periódusra vonatkozik. A biztosítási díj összegét a Szerződő a Biztosított részére az energiaszolgáltatási díjról kiállított számláján írja elő, amelyet a Biztosított a számla alapján megfizet a Szerződő részére. A Szerződő a Biztosítottaktól átvett biztosítási díjat elkülönítetten tartja nyilván, és a Biztosítóval kötött megállapodás feltételei szerint átutalással továbbítja a Biztosító részére. 


Mi a kockázatviselés helye?


A biztosított épület.


Mi a kockázatviselés kezdő időpontja? 


A kockázatviselési időszak kezdete tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja. Távértékesítés keretében történt csatlakozás esetében a Biztosított a biztosítási feltételek kézbesítését követően (ellenkező bizonyításig a kézhezvétel napjának a kiküldés napját követő 4. nap tekintendő) a szerződést indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja, a kézhezvételtől számított 14 napon belül.


Mikor szűnik meg a kockázatviselés? 


Az egyes Biztosítottak vonatkozásában a Biztosító kockázatviselése megszűnik az alábbi időpontokban: 

 • a csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetén annak megszűnésével egyidejűleg;
 • ha a Biztosítottnak a Szerződővel kötött energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a Felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszolgáltatási szerződés tartalmát, ideértve azt az esetet is, ha a Felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, ha a Felek személye nem változik; 
 • ha a Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre;
 • a Biztosítottnak a biztosítotti nyilatkozaton megadott hozzájárulásának visszavonása esetén az erre irányadó rendelkezésekben megnevezett határidőben;
 • a biztosítási díjra vonatkozó fizetési késedelem esetén az esedékességtől számított hatvanadik nap elteltével,
 • amennyiben a Biztosított kiegészítő biztosításként olyan módozatot választott, amely egyébként önállóan nem érhető el, az alapbiztosítással (azaz azzal a biztosítással, amely megkötésére való tekintettel az önállóan el nem érhető, K előtaggal rendelkező kiegészítő biztosításhoz való csatlakozásra is jogosulttá vált a Biztosított) együtt automatikusan megszűnik a kiegészítő biztosítás kockázatviselése is. Az önállóan is elérhető kiegészítő biztosítás kockázatviselése nem szűnik meg az alapbiztosítással, hanem az a következő kockázatviselési évfordulótól a kiegészítő biztosításra önálló módozatként irányadó biztosítási díjon folytatódik tovább.

Mi a kockázatviselési időszak?


A kockázatviselés kezdetétől számított, egybefüggő 12 hónapos időszak. A kockázatviselési időszak és a biztosítási időszak eltérhet egymástól attól függően, hogy az adott Biztosított a csoportos biztosításhoz mikor csatlakozott. Amennyiben sem a Szerződő, sem a Biztosított nem mondja fel a biztosítási szerződést az aktuális kockázatviselés vége előtt legalább 30 nappal, akkor a kockázatviselési időszak újabb 12 hónappal meghosszabbodik.


Ki a Szerződő?


A biztosítási szerződés alkalmazásában az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., amely társaság az Biztosítóval csoportos biztosítási szerződést kötött annak érdekében, hogy a szerződéshez csatlakozó ügyfelei (Biztosítottak) a biztosítási védelmet élvezhessék.