Úton SOS Javítási asszisztenciával biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító.


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az MVM Úton SOS Belföld, Európa asszisztenciabiztosítás segítségnyújtási biztosításnak minősülő termék, amely a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő között a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában került megkötésre, annak 2022. szeptember 1. napjától hatályos verziója szerint.


Mire terjed ki a biztosítás?


Az Úton SOS javítási asszisztenciával biztosítás magában foglalja a választott módozat szerint az Úton SOS Belföld, illetve Európa módozatban meghatározott fedezeteket.

1.    Alapszolgáltatások:
Információszolgáltatások:

Üzenetközvetítés és tanácsadás, az Európa csomag esetében tolmácsolás a következő nyelveken: magyar, román, angol, német, szerb és horvát

Telefonos tájékoztatás nagyobb autópályákat érintő aktuális forgalomkorlátozó intézkedésekről vagy eseményekről (pl. baleset, dugó), illetve ezek helyéről, valamint alternatív útvonalak javaslata

 • Helyszíni javítás
 • Autómentés, elszállítás
 • Gépjárműtárolás
 • Akkumulátormeghibásodás

2.    Kiegészítő szolgáltatások:

 • Szállás biztosítása
 • Tovább- vagy hazautazás
 • Kölcsöngépjármű biztosítása

3.    Járulékos szolgáltatások (csak Európa módozat esetében!)

 • Megjavított autóért külföldre utaztatás
 • Gépjármű hazaszállítása külföldről
 • Őrzött parkoló elhelyezkedésére, elérhetőségére vonatkozó információ nyújtása

4.    Önhibás szolgáltatások:

 • Zárkinyitás, szállítás benzinkútig
 • Akkumulátor lemerülése
 • Defekt

5.    Javítási asszisztencia:

 • A balesetben sérült jármű kárszemléjének elvégzése, avításának támogatása javítói ajánlat beszerzésével, hozom-viszem szolgáltatással.
 • Amennyiben a jármű gazdaságosan nem javítható, a maradvány értékesítésének támogatása.
 • Kölcsöngépjármű biztosítása.

Mire nem terjed ki a biztosítás?


A Biztosító jogosult megtagadni a fizetést az alábbi esetekben:

 • a biztosított gépjármű avulásával, rendszeres karbantartásának elmulasztásával kapcsolatos kár;
 • az eredeti gyári felszereléshez, beállításokhoz képest módosított vagy speciális célú, fokozott igénybevételnek kitett gépjárműben keletkezett kár;
 • lejárt forgalmi engedéllyel közlekedő, forgalomból kivont járműben keletkezett kár;
 • lejárt vezetői engedéllyel vezetett járműben keletkezett kár;
 • háború, tüntetés, terrorcselekmény, polgárháború, zendülés, fosztogatás vagy hasonló esemény során keletkezett kár (ide nem értve az ezen eseményektől elkülönülő vandalizmus esetét);
 • a biztosított egyéb biztosítási szerződése (pl. casco biztosítás) alapján megtérülő károk esetén.

További kizárások és korlátozások a Különös biztosítási feltételek 3. fejezetében olvashatók.
Javítás asszisztencia esetén a Biztosító nem fedezi a javítóműhely költségeit.
Amennyiben a szolgáltatás nyújtása alatt szűnik meg a Biztosított szerződése, a Biztosított egyszeri 22 500 Ft + áfa összegű szolgáltatási díjat köteles megtéríteni.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


 • Autómentés, szervizbe szállítás: a biztosított gépjármű elhelyezkedésétől számított 50 km-es körzeten belül történik a Biztosító költségére, az ezen felüli távolságra vonatkozó díj a Biztosítottat terheli.
 • Akkumulátor meghibásodásából eredő esemény esetében csak közúti segélyszolgálat vehető igénybe, biztosítási évenként két alkalommal.
 • A helyszínen történő javítás során esetlegesen felhasznált alkatrészek árát a biztosítás nem tartalmazza, azt a Biztosított köteles megtéríteni a javítást végző szolgáltató számlája alapján.
 • Gépjárműtárolás – ha célszerviz zárva tart – mindaddig, amíg a szerviz átveszi a szóban forgó gépjárművet, de maximum az első munkanapig.
 • Szállásköltséget maximum 60 EUR/fő/éj összegben térít a Biztosító az autóban utazók maximális számáig, max. 2 éjszakára.
 • Tovább- vagy hazautazási szolgáltatást maximum 150 000 Ft/alkalom összegben térít a Biztosító az autóban utazók maximális számáig (az összeg nem fejenként értendő).
 • Kölcsönjármű biztosítása esetében a Biztosító kizárólag a bérleti díjat téríti maximum 3 naptári napig, B (alsó, közép) kategóriában, javítási asszisztenciához kapcsolódó kölcsönjármű max. a javítás idejére totálkár esetén 5 napra, ha az elfogadott javítási ajánlat/ roncsérték a 300 000 Ft-ot meghaladja.
 • Európa biztosítás esetén a Biztosító megszervezi a Biztosított vagy annak képviselője visszautazását a járműért a szervizbe maximum 150 000 Ft / biztosítási esemény összeghatárig.
 • Jármű hazaszállítása szolgáltatás vehető igénybe az Európa csomag esetében, összeghatára maximum 500 000 Ft / biztosítási esemény. A jelen szolgáltatás kockázatviselési időszakonként egyszer vehető igénybe.
 • Őrzött parkoló esetén a Biztosító információt nyújt; esetleges parkolási költségeket, károkat nem térít meg.

Hol érvényes a biztosításom?


Belföldi módozat esetén a Magyarországon bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik.
Európa módozat esetén a Magyarországon és az alábbiakban felsorolt országokban bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Észtország, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország (európai rész), Vatikánváros.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? Hol jelenthetem be a bekövetkezett biztosítási eseményt?


 • A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség.
 • A szerződéskötéskor megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.
 • Kárenyhítési kötelezettség a kárbejelentés során a Biztosító kiszervezési tevékenységet végzőjével egyeztetett módon.
 • A kárrendezéshez szükséges iratok benyújtása a kár bekövetkezésének okától függően.

Úton SOS Biztosítások esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezésének helyszínéről haladéktalanul értesíteni a Biztosítót a 24 órán keresztül elérhető telefonszámon: +36 1 465 3780. 

A szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A szolgáltatási igény bejelentésekor szükséges dokumentumok listáját a biztosítási Termékismertető, valamint az Általános és Különös Szerződési Feltételek tartalmazza.
Az asszisztencia-központ címe: Europ Assistance Magyarország Kft., 1132 Budapest, Váci út 36–38. 

A káreseményt egyszerűen, pár perc alatt online is bejelentheti a következő elérhetőségen:
Assistance (digital-assistance.com)


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A kockázatviselés kezdete a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.

A kockázat viselése megszűnik az alábbi időpontokban:

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg.
 • A Biztosított általi felmondás esetében 30 napos felmondási idő lejártával, az aktuális számlázási időszak végén.
 • A Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre.
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján, 24 órára visszamenő hatállyal.
 • A Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszolgáltatási szerződés tartalmát, ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, ha a felek személye nem változik.
 • Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indoklás nélkül, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


 • A Biztosított a csatlakozási nyilatkozatot 30 napos felmondási határidővel, az aktuális számlázási időszak végére visszavonhatja a Szerződőnél vagy a Közvetítőnél, amely visszavonás az érintett Biztosított biztosítási jogviszonyát megszünteti (ugyfelszolgalat@mvm.hu)..
 • Távértékesítés keretében kötött szerződés esetén az a biztosítási feltételek kézhezvételét követő 14 napon belül a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal  (ugyfelszolgalat@mvm.hu) azonnali hatállyal felmondható.