Úton SOS autó asszisztencia

Milyen típusú biztosításról van szó? 


Az Úton SOS Asszisztencia biztosítás segítségnyújtási biztosításnak minősülő termék.


Mire terjed ki a biztosítás? 


Információszolgáltatások:

 • Üzenetközvetítés és tanácsadás; az Európa csomag esetében tolmácsolás a következő nyelveken: magyar, román, angol, német, szerb és horvát
 • Telefonos tájékoztatás nagyobb autópályákat érintő aktuális forgalomkorlátozó intézkedésekről, vagy eseményekről (pl. baleset, dugó), illetve ezek helyéről, valamint javaslat alternatív útvonalakra

Alapszolgáltatások:

 • Helyszíni javítás
 • Autómentés, elszállítás
 • Gépjárműtárolás
 • Akkumulátor meghibásodásából eredő esemény

Kiegészítő szolgáltatások:

 • Szállás biztosítása
 • Tovább-vagy hazautazás biztosítása
 • Kölcsöngépjármű biztosítása

Járulékos szolgáltatások:

 • Megjavított autóért külföldre utaztatás
 • Gépjármű hazaszállítása külföldről
 • Őrzött parkoló elhelyezkedésére, elérhetőségére vonatkozó információ nyújtása

Mire nem terjed ki a biztosítás? 


A biztosító jogosult megtagadni a kötelezvény alapján a fizetést az alábbi esetekben:

 • a biztosított gépjármű avulásával, rendszeres karbantartásának elmulasztásával kapcsolatos kár;
 • az eredeti gyári felszereléshez, beállításokhoz képest módosított vagy speciális célú, fokozott igénybevételnek kitett gépjárműben keletkezett kár;
 • lejárt forgalmi engedéllyel közlekedő, forgalomból kivont járműben keletkezett kár;
 • lejárt vezetői engedéllyel vezetett járműben keletkezett kár;
 • háború, tüntetés, terrorcselekmény, polgárháború, zendülés, fosztogatás vagy hasonló esemény során keletkezett kár (ide nem értve az ezen eseményektől elkülönülő vandalizmus esetét);
 • a biztosított egyéb biztosítási szerződése (pl. casco biztosítás) alapján megtérülő károk.
 • További kizárások és korlátozások a Biztosítási feltételek 5. fejezetében olvashatók.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 


 • Autómentés a biztosított gépjármű elhelyezkedésétől számított 50 km-es körzeten belül történik a biztosító költségére, az ezen felüli távolságra vonatkozó díj a biztosítottat terheli.
 • Akkumulátor meghibásodásából eredő esemény esetében csak közúti segélyszolgálat vehető igénybe, biztosítási évenként két alkalommal.
 • A helyszínen történő javítás során esetlegesen felhasznált alkatrészek árát a biztosítás nem tartalmazza, azt a biztosított köteles megtéríteni a javítást végző szolgáltató számlája alapján.
 • Szállásköltséget maximum 60 EUR/fő/éj összegben térít a biztosító, az autóban utazók maximális számáig, max. 2 éjszakára.
 • Tovább- vagy hazautazási szolgáltatást maximum 150.000 Ft/alkalom összegben térít a biztosító az autóban utazók maximális számáig (az összeg nem fejenként értendő).
 • Kölcsönjármű biztosítása esetében a biztosító kizárólag a bérleti díjat téríti, maximum 3 naptári napig, B (alsó, közép) kategóriában.
 • Európa biztosítás esetén a biztosító megszervezi a biztosított vagy annak képviselője visszautazását a járműért a szervizbe maximum 150.000 Ft/biztosítási esemény összeghatárig.
 • Jármű hazaszállítása szolgáltatás vehető igénybe az Európa csomag esetében, összeghatára maximum 500.000 Ft/biztosítási esemény. Ez a szolgáltatás évente egyszer vehető igénybe.

Hol érvényes a biztosításom? 


Belföldi csomag esetén a biztosítás a Magyarországon bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik.
A biztosítás Európa csomag esetén a biztosítás Magyarországon és az alábbiakban felsorolt országokban bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Észtország, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország (európai rész), Vatikánváros.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 


 • A szerződéskötéskor megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.
 • Kárenyhítési kötelezettség a kárbejelentés során a biztosító kiszervezési tevékenységet végzőjével egyeztetett módon.
 • A kárrendezéshez szükséges iratok benyújtása a kár bekövetkezésének okától függően.
 • Autó/rendszám cseréjének bejelentése az ugyfelszolgalat@mvm.hu e-mail címen.

Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt kerül sor.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 


A kockázatviselés kezdő időpontja

 • személyesen történő szerződéskötés esetében a csatlakozási nyilatkozat aláírását követő hónap első napjának 0. órája,
 • online vagy telefonon keresztüli szerződéskötés esetén tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.

A kockázatvállalás kezdő időpontját a biztosítási kötvény (visszaigazoló levél) tartalmazza.

Kockázatviselési időszak: a kockázatviselés kezdetétől számított, egybefüggő 12 hónapos időszak.

A kockázatviselés megszűnik az alábbi esetekben:

 • a csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetén annak megszűnésével egyidejűleg;
 • ha a Biztosított Szerződővel kötött energia szolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási helyet az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolják. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energia szolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energia szolgáltatási szerződés tartalmát, ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, és a felek személye nem változik;
 • ha a Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre;

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 


 • A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel a kockázatviselési időszak végére felmondható a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu).