Otthon SOS Komfort Plusz biztosítás


Melyik biztosító termékéről van szó? 


Europ Assistance S.A. Irish Branch biztosító


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az Otthon SOS Komfort Plusz biztosítás egyéb vagyoni károkra vonatkozó biztosításnak minősülő biztosítás, amely a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő között a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában került megkötésre.


Mire terjed ki a biztosítás?


 1. Törés

Esemény: a Biztosított épülethez tartozó, az épületen vagy a Biztosított épület által elfoglalt telken elhelyezett, műszaki, hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített és karbantartott klímaberendezés, napkollektorok és napelemek, valamint hőszivattyú bármely okból bekövetkező törése, időjárási okokra visszavezethető meghibásodása, valamint az ezekben vandalizmussal, eltulajdonítással okozott kár.

 1. Kiterjesztett garancia

Esemény: a Biztosított épülethez tartozó, az épületen vagy a Biztosított épület által elfoglalt telken elhelyezett, műszaki, hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak megfelelően rögzített és karbantartott klímaberendezés, napkollektorok és napelemek, valamint hőszivattyúk a kockázatviselés tartama alatti, előre nem látható tartós – nem külső behatásra történt – mechanikai, elektromos, elektronikus meghibásodása, amelynek következtében azok részben vagy egészben működésképtelenné váltak.

Biztosított vagyontárgyak/készülékek:
a) klíma: beltéri és kültéri egysége,
b) hőszivattyú: beltéri és kültéri egysége,
c) napkollektor,
d) napelemrendszer: azaz a napelemek a kiegészítő egységekkel és az inverter, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • a Biztosított nevére kiállított számlával igazolt újkori vásárlásuk/beépítésük Magyarországon történt,
 • koruk (a beépítés napjától számítva) maximum:

klímaberendezés esetén 7 év,
napkollektor, napelem, hőszivattyú esetén 15 év,

 • a kár időpontjában a Biztosított épület berendezéseinek részét kell, hogy képezzék,
 • a gyártó, forgalmazó vagy az eladó jótállása már nincs rájuk érvényben (kiterjesztett garanciabiztosítási esemény bekövetkezése esetében),
 • rendelkezésre áll a megőrzött, hiánytalanul kitöltött jótállási jegy és számla.

Biztosítási szolgáltatás:
a) vagyontárgy megjavításának megszervezése, költség megfizetése biztosítási összeghatárig (önrész alkalmazásával)
b) kártalanítás a biztosítási összeghatárig
c) szervizek elérhetőségeinek megadása, időpont-egyeztetés


Mire nem terjed ki a biztosítás?


A Biztosító jogosult megtagadni a fizetést az alábbi esetekben:
Javítás/kártalanítás szolgáltatás esetén kizáró ok: a készülék rendszeres karbantartásának hiánya.
Javítási szolgáltatás esetén kizáró okok: amennyiben a javítási költségek a káridőponti újértéket meghaladják, vagy a készüléket műszakilag nem lehet javítani.
További kizárások:

 • a napelem idő múlásával bekövetkező hatásfokgyengülésére,
 • napkollektor puffertartályára,
 • anyaghibákra visszavezethető meghibásodásokra,
 • klíma, hőszivattyú üzemi gáz, (hűtőközeg) kompresszorolaj elszivárgására/elszökésére,
 • vízkő okozta károkra,
 • a klíma/hőszivattyú csapágymeghibásodására,
 • a hőszivattyú inverterének túlmelegedése okozta károkra.

További kizárások a Különös biztosítási feltételek 4. pontjában olvashatók.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


1.    Törés esetén:
A Biztosított vagyontárgyak/készülékek: 

 • Számlával igazolt vásárlása/beépítése Magyarországon történt.
 • A készülék kora klíma esetén max. 7 év; napelem, hőszivattyú esetén max. 15 év.
 • A kár időpontjában a károsodott eszköz a biztosított épület berendezésének részét kell, hogy képezze.

2.    Kiterjesztett garancia esetén a gyártó, forgalmazó vagy az eladó jótállása már nincs érvényben a káresemény időpontjában.

A javítási szolgáltatás felső határa a biztosított vagyontárgy káridőponti újértéke.
Kártalanítási szolgáltatás esetén a biztosítási összeg megegyezik a biztosított vagyontárgy káridőponti újértékével, de maximum bruttó 500 000 Ft.
Biztosítási szolgáltatás felső határa: egy kockázatviselési időszakon belül egy készülékre (vagy a Különös biztosítási feltételek szerint egy készüléknek minősülő eszközre) vehető igénybe.
Önrész: biztosítási esemény szerinti károsodás esetén a biztosítás 10% levonás önrészesedést tartalmaz.


Hol érvényes a biztosításom?


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? Hol jelenthetem be a bekövetkezett biztosítási eseményt?


 • A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség.
 • A biztosításról szóló visszaigazolásban megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség 2 munkanapon belül.
 • Bejelentendő adatok pontos megadása: vagyontárgy gyártmánya, típusa; hiánytalanul kitöltött jótállási jegy; vásárlást igazoló számla vagy blokk.
 • Önrész összegének befizetése.
 • A kártérítési (szolgáltatási) igényt alátámasztó dokumentumokat, számlákat, számviteli bizonylatokat, szakvéleményeket, jegyzőkönyveket, fényképeket, egyéb, a kártérítési összeg megállapításához szükséges adatokat kell megadni.

Otthon SOS Biztosítások esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosított köteles a biztosítási esemény bekövetkezésének helyszínéről haladéktalanul értesíteni a Biztosítót a 24 órán keresztül elérhető telefonszámon: +36 1 465 3780. 

A szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A szolgáltatási igény bejelentésekor szükséges dokumentumok listáját a biztosítási Termékismertető, valamint az Általános és Különös Szerződési Feltételek tartalmazza.

Az asszisztencia-központ címe: Europ Assistance Magyarország Kft., 1132 Budapest, Váci út 36–38. 

A káreseményt egyszerűen, pár perc alatt online is bejelentheti a következő elérhetőségen:
Assistance (home-digital-assistance.com)


Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A kockázatviselés kezdete a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.

A kockázatviselése megszűnik az alábbi időpontokban:

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg.
 • A Biztosított általi felmondás esetében 30 napos felmondási idő lejártával, az aktuális számlázási időszak végén.
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján, 24 órára visszamenő hatállyal.
 • A Biztosított Szerződővel kötött energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül. 
 • Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszolgáltatási szerződés tartalmát ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, ha a felek személye nem változik.
 • Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indoklás nélkül, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel az aktuális számlázási időszak végére felmondható a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu).

Távértékesítés keretében kötött szerződés esetén az a biztosítási feltételek kézhezvételét követő 14 napon belül a Szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu) azonnali hatállyal felmondható.