Otthon SOS Gázőrzők


Milyen típusú biztosításról van szó? 


Az Otthon SOS Gázőrző egy segítségnyújtási biztosítás, amelyet a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Szerződő kötött a Szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában.


Mire terjed ki a biztosítás?


A biztosítás vészhelyzetekre terjed ki. Vészhelyzetnek minősül a Biztosított épületgépészeti, műszaki berendezéseinek meghibásodása miatt vagy egy váratlan külső mechanikai behatás következményeként jelentkező olyan helyzet, körülmény, mely sürgős beavatkozást kíván a további károk és a balesetveszély megelőzése érdekében. Ilyenek különösen az alábbi események: csőtörés következtében történő beázás, elektromos zárlat következtében szikrázó vezeték, gázömlés a vezetékből, csatornadugulás miatt bekövetkező szennyvízkiömlés, zárba beletört kulcs, ablaktörés, amelyek az alábbi szakipari tevékenységek valamelyikével elháríthatók: 

 • villanyvezeték-szerelés, 
 • vízvezeték-szerelés, 
 • duguláselhárítás, 
 • gázvezeték-szerelés, 
 • zárszerelés, 
 • üvegezés.

További szolgáltatásunk:

 • gázkészülék-karbantartás

Mire nem terjed ki a biztosítás?


A biztosító jogosult megtagadni a fizetést az alábbi esetekben:

 • a vészhelyzetre vonatkozó biztosítás esetében a nem vészhelyzetnek minősülő eseményekre;
 • a gázkészülék karbantartási szolgáltatás nem vonatkozik a gázüzemű tűzhelyek, hősugárzók, hőtárolós vízmelegítők, kis vízmelegítők karbantartására.

További kizárások a biztosítási feltételek IV., VI. és VII. pontjában  olvashatók.


Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? 


 • Vészelhárításra vonatkozó limit: bruttó 40 000 Ft/esemény (a biztosító által átvállalt költség az egyszeri kiszállási díj, rezsi óradíj, anyagköltség).
 • A gázkészülék karbantartására vonatkozó szolgáltatás maximum 500 Ft/darab értékű alkatrészcserét tartalmaz.

Hol érvényes a biztosításom? 


Magyarország területén.


Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? 


 • A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség. 
 • A kötvényen megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség. 
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség. 
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés? 


A kockázatviselés kezdete személyesen történő szerződéskötés esetén a csatlakozási nyilatkozat aláírását követő hónap első napjának 0:00 órája. A kockázatviselés kezdete távértékesítés keretében (nem személyesen) kötött szerződésnél a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja. 
A kockázatviselése megszűnik az alábbi időpontokban: 

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg. 
 • A Biztosított általi felmondás esetén a kockázatviselési időszak végén. 
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján 24 órára visszamenő hatállyal. 
 • Amikor a Biztosítottnak a Szerződővel kötött energiaszolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási helyet az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolják. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energiaszerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energiaszerződés tartalmát. 

Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indokolás nélkül, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.


Hogyan szüntethetem meg a szerződést? 


 • A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel a kockázatviselési időszak végére felmondható a szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu). 
 • Távértékesítés keretében kötött szerződés esetén az a biztosítási feltételek kézhezvételét követő 14 napon belül a szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal  (ugyfelszolgalat@mvm.hu) azonnali hatállyal felmondható.