Otthon SOS Garancia Extra


Milyen típusú biztosításról van szó?


Az OtthonSOS Garancia Extra biztosítás segítségnyújtási biztosításnak minősülő biztosítás, amely a Biztosító és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint szerződő között a szerződő üzletfelei javára létrejött csoportos biztosítási formában került megkötésre.


Mire terjed ki a biztosítás?


 • Élőhangos, nonstop telefonos információs és segítségnyújtási asszisztencia
 • Biztosított vagyontárgy: OtthonSOS Garancia Alap biztosítás különös szerződési feltételeiben megnevezett elektromos háztartási és szórakoztató eszközök, valamint a Biztosított tulajdonában lévő, magáncélú felhasználású, a biztosítási feltételek I. pontjában felsorolt hordozható számítástechnikai eszközök.
 • A biztosítási szolgáltatás a Biztosított vagyontárgyaknak a Biztosítási esemény kapcsán bekövetkezett meghibásodása, rongálódása esetén a javítási/csere költségekre nyújt fedezetet, amely során a Biztosító megtéríti a Biztosított vagyontárgy vagy annak bármely része megjavításának ésszerű költségeit a maximális biztosítási összegen belül.
 • A biztosítási összeg maximális mértéke az elektromos háztartási és szórakoztató eszközök esetében max. 500.000 Ft, a Hordozható számítástechnikai eszközök esetében max. 200.000,- Ft.

Mire nem terjed ki a biztosítás?


A biztosító jogosult megtagadni a fizetést az alábbi esetekben:

 • A kizárások szabályozása azonos az OtthonSOS Garancia Alap biztosítás különös szerződési feltételeiben megnevezett szabályokkal, kárrendezés során ezek az OtthonSOS Garancia Extra biztosítás esetében is irányadók.
 • További kizárások és mentesülés a biztosítási feltételek IV. pontjában olvashatók.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?


 • Várakozási idő: a Biztosító a Kockázatviselés kezdő időpontjától számított 1 hónapos várakozási időt köt ki.
 • A várakozási időn belül bekövetkező biztosítási eseményre a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki.
 • Teljesítési korlát: a Biztosító egy kockázatviselési időszakon belül legfeljebb két biztosítási esemény esetében nyújtja a szolgáltatásait költségvállalással, amely két eseményből egy Háztartási Elektromos és Szórakoztató eszközök körébe tartozó eszközhöz, egy pedig a Hordozható számítástechnikai eszközök körébe tartozó eszközhöz kapcsolódik.
 • A biztosítási összeg maximális mértéke az elektromos háztartási és szórakoztató eszközök esetében max. 500.000 Ft. a Hordozható számítástechnikai eszközök esetében max. 200.000,- Ft.

Hol érvényes a biztosításom?


Magyarország területén.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

 • A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség.
 • A kötvényen megadott adatok változásáról való tájékoztatási kötelezettség.
 • A biztosítási esemény bejelentésére való kötelezettség.
 • A bejelentést követően a kárrendezési központ utasításainak követésére való kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?


A biztosítási díj fizetésére a Biztosított köteles a Szerződő által kiállított számla alapján, az energiaszolgáltatási díjjal együtt.


Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


A kockázatviselés kezdete személyesen történő szerződéskötés esetén a csatlakozási nyilatkozat aláírását követő hónap első napjának 0:00 órája.
A kockázatviselés kezdete távértékesítés keretében (nem személyesen) kötött szerződés esetén a tárgyhó 15-ig tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő hónap elseje, míg a tárgyhó 15-e után tett csatlakozási nyilatkozat esetében a csatlakozást követő 2. hónap első napja.

A kockázatviselése megszűnik az alábbi időpontokban:

 • A csoportos biztosítási szerződés megszűnése esetében annak megszűnésével egyidejűleg.
 • A Biztosított általi felmondás esetében 30 napos felmondási idő lejártával az aktuális számlázási időszak végén.
 • A Biztosított és a Szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatásidíj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre
 • Ha a Biztosított a biztosítási díjat az esedékességtől számított 60 nap elteltével sem egyenlítette ki, az utoljára megfizetett biztosítási díj által fedezett időszak utolsó napján 24 órára visszamenő hatállyal.
 • A Biztosított Szerződővel kötött energia szolgáltatási szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energiaszolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül. Nem minősül a kockázatviselés megszűnésének, ha a Szerződő és a Biztosított energia szolgáltatási szerződéses jogviszonyában a szolgáltatás folytonosságának fenntartása mellett változás áll be, így különösen, de nem kizárólag, ha a felek közös megegyezéssel módosítják az energia szolgáltatási szerződés tartalmát ideértve azt az esetet is, ha a felek egyetemes szolgáltatási szerződés helyett a jövőre nézve szabadpiaci szerződéses feltételekben állapodnak meg, ha a felek személye nem változik.
 • Távértékesítés keretében (nem személyesen) tett csatlakozási nyilatkozattal történt csatlakozás esetén a Biztosított a Szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napos határidőn belül indokolás nélkül írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a biztosítási jogviszonyt, amely így a felmondás Szerződő általi kézhezvételével megszűnik.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


 • Távértékesítés keretében kötött szerződés esetén az a biztosítási feltételek kézhezvételét követő 14 napon belül a szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu) azonnali hatállyal felmondható.
 • A biztosítási jogviszony 30 napos felmondási idővel az aktuális számlázási időszak végére felmondható a szerződőhöz küldött írásbeli nyilatkozattal (ugyfelszolgalat@mvm.hu).